آگاه اندیشان
انواع آزمون هاي حسابرسي:
انواع آزمون هاي حسابرسي:
دسته بندی: حسابرسی
تاریخ: ۱۳۹۶/۵/۲۸
تعداد بازدید: ۲۴۲
تعداد نظرات: ۰

انواع آزمون هاي حسابرسي:
1- آزمون رعايت روش ها:
     به کنترل هاي داخلي مربوط مي شود و يکي از مراحل انجام حسابرسي ضمني است . اين ازمون عدم رعايت    روش هاي مورد نظر در ارتبات با کنترل هاي داخلي را ازمون مي کند. در واقع ، ازمون  رعايت روش ها همان ازمون کنترل ها است.
 
2- آزمون محتوا:
     آزمون هاي محتوا، در حسابرسي نهايي و براي اثبات مانده حساب بکار مي رود. اين آزمون ها به منظور کسب شواهدي دال بر کامل بودن، صحيح بودن و معتبر بودن ارقام و اطلاعات تهيه شده توسط سيستم حسابداري اجرا  مي شود که آزمون جزئيات مانده حسابها و گروه  معاملات و آزمون  هاي تحليلي مي شود.
2-1) آزمون تحليلي:
     اين ازمون ها عمدتا شامل بررسي نسبت ها روند هاي عمده مالي و غير مالي و مقايسه انها  با  نسبت ها و روند هاي سالهاي گذشته.
2-2) ازمون جزئيات مانده حساب ها:
     جزئيات تک تک حساب ها را بررسي مي کند و جزئه قابل اتکا ترين ازمون هاي محتوا است .
خطر حسابرسي : شامل خطر ذاتي، کنترل و عدم کشف ميباشد .
حسابرس قبل از پزيرش کار حسابرسي، بايد عوامل زير را مورد بررسي قرار دهد :
1- کسب شناخت مديريت صاحب کار
2- شناخت ويژگي هاي صنعت
3- شناخت ويژگي هاي موسسه صاحبکار


کنتــــــرل هـــــــاي داخـــــلي
     وسيله اي است که براي حصول اطمينان از انجام مسوليت ها و وظايف مالي اداري و موجب اطمينان از ارقام و آمار حسابداري مي شود. به عبارت ديگر، فرآيند کنترل هاي داخلي مجموعه سياست ها و رويه هايي است که مديريت واحد اقتصادي براي حصول ا طمينان نسبي از اداره امور واحد اقتصادي بگونه اي منظم و اثر بخش به کار مي گيرد.
محدوديت هاي کنترلهاي داخلي:
1) فزوني منافع بر مخارج،
2) اشتباه در قضاوت توسط حسابرس،
3) اختلال از سوي کارکنان شرکت،
4) تباني کارکنان با يکديگر و
5) دستکاري وميريت
انواع کنترل هاي داخلي:
1- کنترل هاي اداري"عملياتي":
     خارج از حوزه امور مالي است و تاثير مستقيم بر صورتهاي مالي ندارد.
2-  کنترلهاي حسابداري"مالي":
      جهت حصول اطمينان از شناسايي روي داد هاي مالي، کامل بودن ثبت و ميزان کفايت يا عدم کفايت کنترل هاي داخلي مالي اجرا مي شود.
الف- کنترل پايه:
حداقل کنترل هاي داخلي لازم جهت اطمينان از ثبت صحيح فعاليت هاي مالي صورت مي گيرد.
ب- کنترل هاي انظباطي: جهت حصول اطمينان از حسن اجراي صحيح و به موقع کنترل هاي پايه استقرار ميابد و شامل موارد زير ميگردد که عبارت است از:
          - کنترلهاي سرپرستي
          - کنترل هاي حفاظتي
  - تفکيک وظايف
انواع کنترل هاي داخلي را مي توان به گونه ديگري نيز طبقه بندي کرد که عبارت است از:
1- کنترل هاي پيشگيرانه،
2-  کنترل هاي يابنده،
3-  کنترل هاي اصلاحي،
4-  کنترل هاي دستوري و
5-  کنترل هاي جبراني
 از بين اين پنج نوع از طبقه بندي کنترل هاي داخلي سه تاي اولي يعني پيشگيرانه، يابنده و اصلاحي از رخ دادن کارهاي منفي جلوگيري به عمل ما آورند ولي دو نوع کنترل ديگر يعني دستوري و جبراني باعث انجام دادن يک کار مثبت  مي گردد.

۱

۰

نظرات