آگاه اندیشان
 معاملات فصلی و اطلاعات مورد نیاز 
 معاملات فصلی و اطلاعات مورد نیاز 
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۷/۰۲
تعداد بازدید: ۱۷۸
تعداد نظرات: ۰

 معاملات فصلی و اطلاعات مورد نیاز 

الف) فهرست پرداخت قرارداد فقط در خصوص مواردی که پرداخت بابت قراردادی انجام می شود که برای هر فصل برای پرداخت های صورت گرفته بابت قراردادها تکمیل و ارسال می گردد. به عنوان مثال: قراردادهایی که دارای کارفرما و پیمانکار/ مشاور می باشند، می بایست فقط کارفرما فرم قرارداد را پر نموده و در قسمت (مبلغ کل قرارداد) مبلغ اصلی قرارداد را ذکر نماید و در قسمت (پرداخت) هر گونه پرداخت از مبلغ مذکور را درج نماید و نیازی به درج مجدد اطلاعات در قسمت خرید نمی باشد و پیمانکار/ مشاور می بایست در قسمت فروش مبلغ دریافتی را عنوان نمایند. 

ب) اشخاصی که دریافت کننده مبلغ قرارداد هستند می بایست قسمت فروش را تکمیل نموده و در قسمت شرح کالا شرح خدمت یا قرارداد را عنوان نمایند. 

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات