آگاه اندیشان
وظايف، تكاليف و اختيارات اداره امور مالياتي در رابطه با ماليات بر درآمد حقوق
وظايف، تكاليف و اختيارات اداره امور مالياتي در رابطه با ماليات بر درآمد حقوق
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۷/۱۱
تعداد بازدید: ۲۰۷
تعداد نظرات: ۰

**وظايف، تكاليف و اختيارات اداره امور مالياتي در رابطه با ماليات بر درآمد حقوق
 
*مطابق ماده ٨٧ قانون مالياتهاي مستقيم، اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم مسترد خواهد شد، مشروط بر اينكه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال به درخواست كتبي حقوق بگير از اداره امور مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد.

*اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند.در صورتي كه درخواست كننده، بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

#قانون#مالیات#مستقیم

Acc Learn Center

۰

۰

نظرات