آگاه اندیشان
مرور زمان مالیاتی
مرور زمان مالیاتی
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۵
تعداد بازدید: ۱۶۲
تعداد نظرات: ۰

مرور زمان مالیاتی

*مرور زمان مالیاتی مدت زمانی است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مأموران مالیاتی اجازه دارند مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات و یا مالیات متعلق به سایر پایه های مالیاتی را محاسبه و مطالبه نمایند و پس از گذشت آن زمان اجازه قانونی مزبور از آنان سلب میگردد. *مرور زمان مالیاتی در شرایط ذیل جاری می باشد:*در مورد مؤدیانی که در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی را به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده اند مدت "یکسال" از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه (ماده ۱۵۶ ق.م.م). در مورد مؤدیانی که در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی تسلیم نکرده اند و یا طبق مقررات قانونی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سررسید پرداخت مالیات نبوده اند، مدت "پنج سال" از تاریخ سررسید پرداخت مالیات. (ماده ۱۵۷ ق.م.م)

Acc Learn Center

۰

۰

نظرات