آگاه اندیشان
مودیان مالیاتی مشمول مالیات با نرخ صفر
مودیان مالیاتی مشمول مالیات با نرخ صفر
دسته بندی: مالیاتی
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
تعداد بازدید: ۱۹۳
تعداد نظرات: ۰

مودیان مالیاتی مشمول مالیات با نرخ صفر

** در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله درآمدهای مودیانی که مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود به شرح زیر اعلام گردیده است:

*ماده ۱۳۲ ق.م.م ( به مدت محدود )
*ماده ۱۳۳ ق.م.م
*ماده ۱۳۴ ق.م.م
*ماده ۱۳۹ ق.م.م ( به استثنای بندهای الف . ب . ز آن )
*ماده ۱۴۲ ق.م.م
*ماده ۱۴۳ ق.م.م
*ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م ( تبصره ۱ آن )
* قسمت اخیر ماده ۲۸۰ ق.م.م

** منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیانِ مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند .

** سازمان امور مالیاتی مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ، مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود .

** فلذا مودیان مالیاتی یادشده توجه داشته باشند ، صرف ارائه اظهارنامه مالیاتی موجباتی برای بهره مندی از معافیت مالیاتی مقرر نخواهد بود .

** ترجیحاً باستناد تبصره ( ۱ ) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در ق.م.م و حتی سایر قوانین ، ارائه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ ق.م.م در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلان می نماید می باشد .

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات