آگاه اندیشان
برخي از شروط باطل در قرارداد كار :
برخي از شروط باطل در قرارداد كار :
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
تعداد بازدید: ۱۴۳
تعداد نظرات: ۰

ساعات مازاد بر ساعت قانونی (44 ساعت کار در هفته) بدون پرداخت اضافه کاری
کارگر حق استفاده از مرخصی استحقاقی را نداشته باشد
عدم استفاده كارگر از تعطیل هفتگی
حقوق در قبال کارکرد 7 ساعت 20 دقیقه در روز کمتر از حداقل مصوب شورای عالی کار باشد
*پرداخت حق بيمه به صورت نقدي به كارگر
*فسخ قرارداد و اخراج كارگر با تصميم كارفرما میباشد

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات