آگاه اندیشان
مهلت مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت بیمه بیکاری چقدر است؟
مهلت مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جهت دریافت بیمه بیکاری چقدر است؟
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۰۲
تعداد بازدید: ۴۹۶
تعداد نظرات: ۰

*پاسخ
کارگر اخراجی پس از اخراج یک ماه فرصت دارد تا به اداره کار مراجعه و درخواست مقرری بیمه بیکاری کند.
 
1.در صورت عذر موجه مثل بیماری تا حداکثر سه ماه نیز میتواند مراجعه کند و شایان ذکر است محدودیتی در تعداد دفعات قابل استفاده از بیمه بیکاری وجود ندارد .
 
2. مدت استفاده از بیمه بیکاری برای افراد مجرد ۳۶ ماه و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متاهل میباشد.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات