آگاه اندیشان
مرخصی های استفاده نشده کارگران
مرخصی های استفاده نشده کارگران
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۰۵
تعداد بازدید: ۶۱۰
تعداد نظرات: ۰

میزان مرخصی استحقاقی که کارگر می تواند هر سال برای سنوات بعد ذخیره نماید 9روز می باشد .
به این ترتیب برای مثال کارگران می توانند برای ده سال سابقه 90 روز مرخصی ذخیره داشته باشند .لازم به یادآوری است که در قرارداد کار مدت موقت چنانچه در انقضای مدت هر قرارداد بین طرفین تسویه حساب به عمل آمده وسنوات خدمت کارگر پرداخت شده ومتعاقب آن تجدید قرارداد به عمل آید کارفرما مکلف است در پایان هر قرارداد مزد ومزایا ی تمام مرخصی استفاده نشده کارگر را پرداخت نماید.

Acc Learn Center

 

 

۱

۰

نظرات