آگاه اندیشان
خدمات حسابداری

این موسسه کلیه خدمات مالی خود را برای کلیه شرکتها و اشخاص مشمول بندهای الف ، ب و ج به شرح زیر ارائه می نماید :

 1. اصلاح حساب .
 2. تحریر دفاتر .
 3. تهیه اظهارنامه عملکرد .
 4. تهیه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
 5. تهیه گزارشات فصلی .
 6. تهیه صورتهای مالی .
 7. تهیه صورتهای مالی تلفیقی .
 8. طراحی و راه اندازی سیستم بهای تمام شده تولیدی .
 9. طراحی و تهیه بودجه فروش و تولید .
 10. طراحی و راه اندازی گزارشات دوره ای و منظم .
 11. طراحی و راه اندازی سیستم پخش مویرگی ( سیستم سرد و گرم ) .
 12. ارائه راهکارهای مناسب جهت بهینه کردن منابع و مصارف .
 13. تهیه گزارشات لازم در خصوص اخذ تسهیلات .
 14. تهیه گزارشات نقاط ضعف کنترلهای داخلی .
 15. طراحی و راه اندازی سیستمهای یکژارچه مالی و اداری و داشبرتهای مدیریتی .
 16. تهیه فرمهای استاندار برای واحدها.
 17. تهیه کلیه ایین نامه های مالی و شرح وظایف پرسنل .
 18. تهیه فرمهای مخصوص اخذ ISO  .
 19. راه اندازی سیستمهای فروشگاهی .

ارتباط با مسئول واحد

accservice@agahandishan.com

نظرات