آگاه اندیشان
خدمات حسابرسی

این موسسه با استفاده از تجربیات مدیران خود در زمینه حسابرسی خدمات خود را به شرح زیر ارائه می نماید :

  1. حسابرسی ویژه .
  2. تهیه گزارشات حسابرسی داخلی .
  3. تهیه گزارش کنترلهای داخلی و شناسایی نقاط ضعف سیستم و ارائه راهکارهای مناسب .

 

ارتباط با مسئول واحد

auditingservice@agahandishan.com

نظرات