آگاه اندیشان
خدمات مالیاتی

این موسسه کلیه خدمات مالیاتی خود را برای اشخاص حقوق و حقیقی مشمولین بندهای الف ، ب و ج مالیالتی به شرح زیر ارائه می نماید :

  1. تهیه و ارسال اظهارنامه های مالیاتی عملکرد .
  2. تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده .
  3. تهیه و ارسال صورت ریز معاملات فصلی .
  4. تحریر دفاتر اشخاص حقوقی و مشاغل .
  5. تهیه لوایح و دفاعی مالیاتی .
  6. دریافت کد اقتصادی .
  7. ثبت نام ارزش افزوده .

 

ارتباط با مسئول واحد

taxservice@agahandishan.com

نظرات