آگاه اندیشان
خدمات بیمه

این موسسه با توجه به داشتن نیروهای متخصص و آشنا با قوانین کار و بیمه خدمات خود را به شرح زیر ارائه می نماید :

  1. بررسی اسناد از دیدگاه حسابرسان بیمه .
  2. بررسی قراردادهای منعقد شده جهت جلوگیری از پرداختهای بیمه ای مازاد .
  3. تهیه لوایح دفاعی برای پروندههای حسابرسی شده توسط سازمان تامیین اجتماعی .
  4. مشاوره تمام وقت در خصوص مشکلات بیمه ای فی مابین کارفرما و کارکنان .

ارتباط با مسئول واحد

insuranceservice@agahandishan.com

نظرات